Farsæld barna - Könnun fyrir foreldra vegna þjónustu í þágu barna

Sjá upplýsingar um rannsóknina neðar.  —  See information about the study below.  —  Zobacz informacje o badaniu poniżej.

Image

Til að taka þátt í könnun um þjónustu í þágu barna skaltu smella á hlekkinn hér að neðan og skrá þig inn með rafrænum skilríkjum.

 
Image

To participate in a survey about services for the benefit of children, click on the link below and log in with an electronic ID.

 
Image

Aby wziąć udział w ankiecie dotyczącej usług na rzecz dzieci, kliknij w poniższy link i zaloguj się za pomocą elektronicznego identyfikatora.

 
  Byrja / Start / zaczynać  

 

Image
farsaeldaloggjof
 

Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna voru samþykkt á Alþingi í júní 2021 og tóku gildi 1. janúar 2022. Meginmarkmið laganna er að öll börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana.

Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur falið Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands að gera rannsókn sem mun leggja grunn að mati á árangri laganna. Einn liður í rannsókninni er að mæla reynslu foreldra/forsjáraðila af núverandi þjónustu sem veitt er í mennta-, félags- og heilbrigðiskerfi, þannig að síðar verði hægt að meta hvort breyting hafi orðið á þjónustunni. Þetta er gert með því að bjóða öllum foreldrum/forsjáraðilum barna á Íslandi, á aldrinum 0 til 17 ára, að svara könnun um málefnið.

Kjósir þú að svara könnuninni mun nafn þitt hvergi koma fram við úrvinnslu hennar og Félagsvísindastofnun gætir þess að útilokað verði að rekja svör til einstaklinga. Þér er ekki skylt að svara einstaka spurningum eða spurningalistanum í heild. Könnunin og úrvinnsla hennar er gerð í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (lög nr. 90/2018).

Hvert foreldri getur aðeins svarað könnuninni einu sinni og aðeins er svarað út frá einu barni. Ef þú átt fleira en eitt barn yngra en 18 ára velur þú út frá hvaða barni þú svarar.

Ef þú óskar eftir frekari upplýsingum er þér velkomið að hafa samband við Guðbjörtu Guðjónsdóttur, verkefnisstjóra hjá Félagsvísindastofnun, með því að senda póst á gudbjort@hi.is eða hringja í síma 525 5437.

Allir foreldrar eru hvattir til að taka þátt. Góð þátttaka er mjög mikilvæg til að niðurstöður könnunarinnar verði sem áreiðanlegastar og nýtist sem best til að bæta þjónustu við börn.

In June of 2021 the Icelandic Parliament approved The Act on Integration of Services in the Interest of Children's Prosperity, and the act came into force on 1 January 2022. The principal aim of the act is for all children and parents who need it to have access to appropriate integrated services without barriers.

The Ministry of Education and Children has asked the Social Science Research Institute at the University of Iceland to conduct a study to assess the effect of the Act. One part of the study is to examine how parents/guardians experience the services currently provided in the educational, social and health system, to enable the researchers to assess later on if the services have changed. This is achieved by offering all parents/guardians of children in Iceland, aged 0-17 years, to answer a survey on the subject.

If you choose to answer the survey, your name will not appear anywhere in the survey processing and the Social Science Research Institute takes care to ensure that answers cannot be traced to individual respondents. You are not obliged to answer any individual questions or the survey as a whole. The survey and processing of its data will be conducted in accordance with the Act on Data Protection and the Processing of Personal Data (Act No 90/2018).

Each parent can only answer the survey once and they can only answer on behalf of one child. If you have more than one child that is younger than 18, you can choose on behalf of which child to answer the survey.

If you require further information you are welcome to contact Guðbjört Guðjónsdóttir, project manager at the Social Science Research Institute, via email at gudbjort@hi.is or by calling the phone number 525 5437.

We encourage all parents to participate. A high response rate is very important so the survey results will be reliable and useful to improve services for children.

W czerwcu 2021 r. Parlament uchwalił Ustawę o integracji usług w interesie dobrobytu dzieci, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym dzieciom i rodzicom swobodnego dostępu do odpowiednich zintegrowanych usług.

Ministerstwo Edukacji i Spraw Dzieci zwróciło się do Instytutu Badań Społecznych Uniwersytetu Islandzkiego z prośbą o przeprowadzenie badania w celu oceny rezultatów wprowadzenia ustawy. Jedna z części badania polegać będzie na analizie doświadczeń rodziców/opiekunów w zakresie usług świadczonych w systemach edukacji, społecznym i opieki zdrowotnej, co na późniejszym etapie pozwoli badaczom ocenić, czy usługi uległy zmianie. Wszyscy rodzice/opiekunowie zamieszkałych w Islandii dzieci w wieku 0-17 lat zostaną poproszeni o wypełnienie związanej z tym zagadnieniem ankiety.

Jeśli odpowiesz na ankietę, państwa imię i nazwisko nie pojawi się w przetwarzanych wynikach ankiety, a Instytut Badań Społecznych dołoży wszelkich starań, aby nie można było dotrzeć do poszczególnych respondentów na podstawie udzielonych odpowiedzi. Wypełniając ankietę, nie muszą Państwo odpowiadać na wszystkie pytania. Nie mają Państwo także obowiązku do niej przystępować. Badanie oraz przetwarzanie pozyskanych danych odbędzie się zgodnie z Ustawą o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych (nr 90/2018).

Każdy rodzic może wziąć udział w badaniu jeden raz, udzielając odpowiedzi tylko w imieniu jednego dziecka. Osoby sprawujące opiekę nad większą liczbą dzieci w wieku poniżej 18 lat mogą wybrać, w imieniu którego dziecka będą odpowiadać na pytania.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Guðbjörtem Guðjónsdóttirem, kierownikiem projektu w Instytucie Badań Społecznych, poprzez wysłanie e-maila na adres gudbjort@hi.is lub telefon pod numer 525 5437.

Zachęcamy wszystkich rodziców do udziału w badaniu. Duża liczba odpowiedzi jest istotna, ponieważ pozwoli uzyskać wiarygodne wyniki, które pomogą poprawić jakość usług dla dzieci.